Wczytuję dane...

Wyniki zastosowania Humac Natur AFM w różnych hodowlach zwierząt cz.1 (bydło, trzoda, drób)

Wyniki zastosowania Humac Natur AFM w różnych hodowlach zwierząt cz.1 (bydło, trzoda, drób)

Zobacz produkt HUMAC Natur AFM

Bydło – krowy mleczne

Wprowadzenie

Preparaty na bazie kwasów huminowych znajdują swoje zastosowanie również w hodowlach bydła. Znaczenie ma podawanie kwasów huminowych w celu poprawy zdrowia, produkcji, reprodukcji i odporności, jak i w celu terapii wielu schorzeń, szczególnie ostrych zatruć, biegunek, dyspepsji i problemów z metabolizmem.

U krów mlecznych już po kilku dniach od rozpoczęcia podawania można zauważyć wzrost produkcji mleka (o 1 — 1,5 1) i większą zawartość tłuszczu w mleku przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcyjnego zużycia paszy. Przy okresowej prewencyjnej aplikacji do karmy poprawia się stan zdrowia zwierząt, mniej jest problemów ginekologicznych, schorzeń kopyt i wymienia, skraca się okres hodowli (średnio o 11 dni) i maleje liczba śmierci zwierząt ( 50%), co w końcowym wyniku odbija się w zwiększonej produkcji mleka przy jednoczesnym zmniejszeniu jego ceny produkcji.

Kwasy huminowe oprócz tego wspierają rozwój korzystnej mikroflory łącznie z probiotykami, stabilizują fizjologiczne pH w żwaczu, zwalniają uwalnianie amoniaku, czym przeciwdziałają rozwojowi kwasicy ketonowej oraz wyraźnie zmniejszają zapachy odchodów.

Dalsze efekty:

 • zwiększenie przyrostów dobowych (średnio o 8%), zmniejszenie zużycia paszy na kg przyrostu (o 7%)

 • poprawa cielności po pierwszej inseminacji

 • ujednolicenie i wyrównanie stada,

 • zmniejszenie występowania biegunek u cieląt i u dorosłych osobników

 • stabilizacja fizjologicznego pH w żwaczu

 • mniejszenie występowania problemów z metabolizmem

Wykorzystanie kwasów huminowych w żywieniu zwierząt wyklucza możliwość powstania nosicielstwa mikrobiologicznego i obecności pozostałości substancji obcych w produktach zwierzęcych.

Spółdzielnia Produkcyjna PD Veľké Blahovo, Słowacja

MVDr. Imrich Bohunický:

Na podstawie wniosku firmy HUMAC s.r.o. podsumowuję krótko doświadczenia związane z aplikacją preparatów z kwasami huminowymi w produkcji zwierzęcej w okresie czasu marzec 2005 – maj 2009. W tym czasie były badane preparaty o dużej zawartości kwasów huminowych ( ponad 60% ), kolejno w cyklu rozwojowym od preparatu HUMEX z importu, przez karmienie surowym HUMACID Basic zarejestrowanym przez ÚKSUP w roku 2006, jako preparat weterynaryjny, HUMAC Natur AFM zarejestrowany przez ÚŠKVBL ( ostatnie dwa lata już dla produkcji słowackiej).

Na wniosek Katedry Chemii, Biologii i Biochemii ÚVL w Koszycach przeprowadziłem eksperyment w PD Veľké Blahovo na wybranych krowach mlecznych w tym samym stadium laktacji /90-100 dni po porodzie/. Preparat HUMEX był aplikowany do mieszanki paszowej w ilości 1 %, aby zapewnić codzienne przyjęcie 100gr/krowę mleczną. Eksperyment trwał od 20 marca do 31marca 2005. Przy jednakowej dawce pokarmowej we wspomnianym okresie wzrosła wydajność w badanej grupie zwierząt o ponad 1 litr ( przed eksperymentem średnia wydajność mleczna wynosiła 17,07 l , a na końcu eksperymentu 18,09 l ).

Na podstawie korzystnych wyników kierownictwo spółdzielni zdecydowało się aplikować ten preparat powierzchniowo dla wszystkich krów mlecznych ( 200 szt. ). Już podczas kwietnia średnia wydajność mleczna przy stałej dawce pokarmowej wzrosła o 2,55 l ( marzec 17,75 – kwiecień 20,3 l ), co przypisywaliśmy szczególnie działaniu kwasów huminowych. Przed aplikacją kwasów huminowych roczna wydajność mleczna była na poziomie 7140 litrów, a podczas skarmiania ustaliła się na 8300-8400 litrów.

Skarmianie preparatów z kwasami huminowymi odbywa się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, ponieważ aplikacja preparatów bardzo korzystnie wpływa na zdrowie produkcyjne hodowli. Teraz podajemy HUMAC Natur AFM. Wydajność mleczna ustaliła się w granicach 9200 – 9400 litrów.

Stan zdrowia i kondycja zwierząt przeszły na wymagany poziom. Poprawiła się cielność po pierwszej inseminacji, nie występują subkliniczne ketozy, ani choroby układu krwionośnego. Zagoiły się wrzody w trudno dostępnych miejscach, w stadzie nie występuje kulawizna, selekcja ograniczyła się i znikła, poważnie zmniejszyła się likwidacja zwierząt, wzrosła liczba laktacji, skrócił się czas pomiędzy kolejnymi wycieleniami, zwiększyła się siła życiowa nowo narodzonych cieląt. Biegunki praktycznie już nie występują, reakcja na słabszą paszę i jej dawkę nie powoduje natychmiastowych objawów klinicznych i spadku wydajności mlecznej. Padnięcia krów przed aplikacją były około 4%, co obniżyło się do zera. Stwierdziliśmy występowanie elementów komórkowych w mleku na poziomie połowy wartości, które były w stanie poprzednim.

Aplikacja preparatu dała się odczuć również w stanie zdrowia cieląt. Rodzą się cielęta zdrowe i zdolne do życia, wyraźnie zmalało występowanie biegunek u cieląt, co objawia się obniżeniem śmiertelności, która dzisiaj jest już sporadyczna.

Zakładam, że detoksykacja i słabe buforowanie żwacza z pewnością wiąże histaminę i tym podobne substancje, które przez to nie przedostają się do krwioobiegu, ani do strefy kopyt i do skóry, nie powoduje trudno dostępnych wrzodów i ropnych zapaleń (zapalenia kopyt). Następuje stabilizacja żwacza ( pH w zakresie 5,9-6, ), tj. Nie dochodzi do kwasicy i wynikających stąd usterek metabolizmu. Lepszy stan zdrowia przynosi lepsze wykorzystanie i poprawę jakości karmy, poprawia samopoczucie i daje wzrost produkcji.

Ogólnie można skonstatować, że profilaktyczna aplikacja preparatu z kwasami huminowymi w cyklicznych dawkach 0,5 – 1,0 % poprawia aktualne zdrowotne i ekonomiczne parametry hodowli HD. Dlatego zaleciłem stosowanie preparatu HUMAC Natur AFM hodowcom w kręgu mojego działania i kolegom weterynarzom.

Różne hodowle  krów mlecznych w województwie lubelskim w roku 2013

lekarz weterynarii  Wojciech Pawluk

Obserwując rozwój hodowli  bydła mlecznego w ciągu ostatnich dwóch dekad widać dość istotny postęp we wzroście wydajności mlecznej krów. Jest to podyktowane względami ekonomicznymi, gdyż rentowność hodowli w ostatnich czasach jest niezadowalająca. Niestety wzrost poziomu mleczności krów pociągnął za sobą większą predyspozycję do występowania chorób metabolicznych takich jak porażenie poporodowe, zaleganie po porodzie, ketoza. Równocześnie zaczęły występować choroby kończyn np. zanokcica, pojawił się spadek naturalnej odporności wymion, (wzrost komórek somatycznych), oraz zaburzeń cyklu rozrodowego.

W ostatnim okresie zaczęto wprowadzać szereg modyfikacji w hodowli celem wyeliminowania niekorzystnych  warunków sprzyjających występowaniu w/w chorób i przypadłości. Niestety  jednostronne użytkowanie krów mlecznych i intensywne  żywienie celem uzyskania jak największej ilości mleka nie idzie w parze z potrzebami zdrowotnymi krów. Obfite żywienie paszami treściwymi o dużej zawartości białka i energii a jednocześnie niskiej zawartości włókna, które w przypadku przeżuwaczy jest nienaturalne doprowadza do negatywnych wskaźników zdrowotnych, rozrodczych i ekonomicznych.

Największym problemem w hodowli bydła mlecznego jest rozród gdyż krowy, które nie rodzą cieląt, nie odtwarzają laktacji, nie przechodzą  okresu spoczynku (zasuszanie), są nierzadko eksploatowane (dojone) dłużej niż 450 dni laktacyjne, w konsekwencji prowadzi to do niskiej  wydajności wymion i  niskich parametrów mleka, niskiej zawartości tłuszczu i białka.

Dość powszechne staje się, że krowa rodzi jedno cielę na 2 lata lub co gorsze, jedno na 3 lata. Często w ciągu swojego dość krótkiego życia 6-7 lat rodzi jedno lub dwoje cieląt. Mimo leczenia hormonalnego, stosowania różnych metod weterynaryjnych w celu poprawy płodności efekty tych zabiegów są niezadowalające, gdyż indeks inseminacyjny często przekracza 4 a nawet 5 co oznacza, że niejednokrotnie trzeba wykonać 4-5 a nawet więcej zabiegów inseminacyjnych, co wydatnie obniża rentowność hodowli.

Poszukując nowych rozwiązań i środków zacząłem stosować preparat węglowy zawierający kwasy huminowe Humac Natur AFM. Kwasy huminowe wprowadzane w żywieniu u krów mlecznych z dużymi problemami  zdrowotnymi i problemami rozrodczymi zaowocowało postępami  w rozrodzie  i poprawie stanu ogólnego zdrowia krów.

W kilku wybranych oborach zastosowano preparat Humac Natur AFM zawierający 65% kwasów huminowych. Zastosowanie preparatu w żywieniu wybranych krów po 60-70 dniach zaowocowało wystąpieniem wyraźnych objawów rujowych i w wyniku jednego lub dwóch zabiegów inseminacyjnych zwierzęta (samice) zostały zacielone, co zostało potwierdzone badaniem na ciążę po trzech miesiącach od ostatniego zabiegu. Nadmieniam, że nie przerwano podawania kwasów huminowych do czasu potwierdzenia cielności.

Wyniki kontroli płodności prowadzone w tych oborach  przez Federację Hodowców Bydła potwierdziły że :

 • indeks inseminacyjny obniżył się z 5,5 do 2,7

 • w przypadku pierwiastek z 7,7 do 4,5.

Wyniki te dotyczą całego roku 2013, a stosowanie preparatu Humac Natur AFM rozpoczęto w drugiej połowie roku.

Dodatkowo stwierdzono spadek komórek somatycznych, wzrost poziomu białka od 0,2% do 0,5%, wzrost poziomu tłuszczu od 0,4% do 0,6%. Zaobserwowano ograniczenie przypadków występowania biegunek pokarmowych (wiązanie toksyn z paszy przez kwasy huminowe) i biegunek wirusowych (wzrost poziomu odporności). Poprawia się również w tych oborach mikroklimat przez wiązanie związków azotowych, ograniczenie emisji amoniaku, zmniejszenie ilości metanu i siarkowodoru co poprawia dodatkowo wskaźniki zdrowotne odchowywanych cieląt.

Aby potwierdzić skuteczność preparatu Humac Natur AFM trzeba kontynuować stosowanie tego preparatu, wprowadzać do żywienia nowym zwierzętom aby zwiększyć objętość próby. Zachęcać innych hodowców do stosowania kwasów huminowych w żywieniu krów. Poprawienie zdrowotności stada, zmniejszenie indeksu inseminacyjnego, pozyskiwanie jednego cielaka od krowy rocznie poprawia reprodukcję, umożliwia szybszy remont stada, zwiększa pogłowie zwierząt co prowadzi do zwiększenia rentowności hodowli.

lek. wet. Wojciech Pawluk

Wyniki Zastosowania Humacu Natur AFM  w  hodowli  krów mlecznych w  gminie Włodawa , województwo lubelskie, w roku 2013 pod nadzorem lekarza weterynarii  Pana Jaroslava  Karahuty.

Humac Natur AFM był podawany stadu krów rasy HF  liczącemu 30 sztuk od 21.2.2013 w dawce 130-150 g/ szt. /dzień.

Wyniki stosowania:

 • Przez pierwsze kilka dni nastąpiło zmniejszenie produkcji mleka, by po kolejnych  kilku dniach  wrócić do poprzednich wartości. U 6 sztuk krów rasy H F zaobserwowano wzrost ilości mleka około 3 litry dziennie na sztukę.

 • Po inseminacji – 100% zapłodnienia.

 • Ogólna poprawa jakości powietrza w oborze (niemierzona).

 • Wizualnie ocenione wraz z właścicielem – poprawa ogólnego stanu zdrowia zwierząt.

 • W czasie wiosny w stadzie nie wstępowały wirusowe biegunki, natomiast u sąsiadów rolnika zostały potwierdzone przypadki tej choroby.

 Analiza mleka:

parametr

styczeń

marzec

białko

3,3 %

 3,60

tłuszcz

3,96 %

4,68

komórki somatyczne

min.430 000-500 a więcej

około 200 000– max. 300

mocznik

133 mg/ litr

250

Producent zdecydował się na regularne  stosowanie  Humac Natur AFM.
MVDr. Jaroslav Karahuta, 8.3.2013

Trzoda chlewna

W hodowli trzody chlewnej aplikuje się powierzchniowo i zapobiegawczo dawki kwasów huminowych, co powoduje znaczne, wyższe przyrosty dzienne, niższe zużycie karmy na kg przyrostu i większą wydajność mięsną oraz skrócenie czasu tuczu.

Zmniejsza się śmiertelność zwierząt szczególnie we wczesnym okresie życia i osiągana jest lepsza kondycja i ujednolicenie stada. To prowadzi do widocznego zwiększenia wskaźnika efektywności tuczu w poszczególnych hodowlach.

W zamkniętej hodowli zapewnia to zbliżenie gatunkowych własności genetycznych, równowagę w miocie, dużą zdolność do przeżycia narodzonych prosiąt i mleczność loch aż do odstawienia, co daje podstawy do optymalnego wyżywienia poszczególnych egzemplarzy.

Aplikacja absorbentu na bazie kwasów huminowych w stacjonarnych hodowlach trzody chlewnej na podłogę albo na podściółkę wyraźnie obniża zawartość amoniaku w otoczeniu, co powoduje poprawę warunków pracy, stanu zdrowia zwierząt i zmniejszenie kosztów związanych z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Korzyścią jest również możliwość wykorzystania odchodów do wzbogacania gleby w azot i kwasy huminowe, co w gospodarstwach ekologicznych o aktywności 4 do 5 lat umożliwia przygotowanie technologii bezodpadowej. Zastosowanie kwasów huminowych przedstawia tu alternatywne podejście do zmniejszenia stężenia amoniaku w miejscu hodowania trzody chlewnej przy wykorzystaniu surowców z własnego gospodarstwa.

Produkty zwierzęce uzyskane w takich hodowlach są czyste, bez pozostałości substancji obcych (lekarstw, toksyn…) i nie są tu wymagane żadne terminy ochronne.

Dla wszystkich kategorii wiekowych zaleca się aplikację terapeutycznych dawek kwasów huminowych przy wystąpieniu biegunki, dyspepsji albo schorzeń skórnych, następnie przy ostrych zatruciach i przy leczeniu anemii prosiąt. Wyraźniejszy efekt osiąga się przy jednoczesnym podawaniu probiotyków.

W hodowli trzody chlewnej bardzo dobrze sprawdziło się zastosowanie preparatu HUMAC Natur AFM. Zaleca się podawanie preparatu ciężarnym maciorom, potem w czasie karmienia mlekiem oraz tucznikom, przede wszystkim w krytycznych fazach tuczu.

Przy aplikacji HUMAC Natur AFM u macior najkorzystniejsza jest dawka podtrzymująca w ilości 0,3 % na jeden miesiąc przed spodziewanym porodem w ilości 0,5%. Podobnie u knurów w procesie tuczu korzystna jest stała dawka podtrzymująca 0,3%.

Przy wystąpieniu dyspepsji i biegunek, przy ostrych i chronicznych zatruciach o różnym charakterze sprawdziło się zwiększenie zalecanego dawkowania do 1% w czasie trwania problemów.

Zastosowanie preparatu zapewnia najlepsze ujednolicenie gatunkowe w zakresie własności genetycznych, wyrównanie miotu, żywotność narodzonych prosiąt, mleczność macior do odstawienia, co zapewnia spełnienie założeń do optymalnego wykarmienia poszczególnych sztuk.

Za pomocą testów mikrobiologicznych stwierdzono, że w tuczu trzody chlewnej włączonej do eksperymentów z zastosowaniem HUMAC Natur AFM, w poszczególnych odcinkach jelita grubego nie stwierdzono laboratoryjnie występowania potencjalnie patogenicznych bakterii Clostridia (stężenie poniżej 10 KTJ/g ). Clostridia mają największy udział w powstawaniu schorzeń układu pokarmowego i osłabieniu odporności. U testowanych zwierząt stwierdziliśmy w krwioobiegu występowanie lactobacilli, kiedy w grupie kontrolnej ( karmionej identyczną karmą bez preparatu HUMAC Natur AFM) przeważała obecność bakterii Clostridia!

Obornik produkowany przez zwierzęta przy podawaniu HUMAC Natur AFM jest wzbogacony kwasami huminowymi (kwasy huminowe nie są przyswajane i są usuwane z odchodami). Taki obornik ze związanym azotem jest pierwszorzędnym materiałem do kompostowania i nawożenia również w gospodarstwach ekologicznych o aktywności 4 do 5 lat.

Hodowla warchlaków

Niżny Lanec, Słowacja, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 2008r.

Stosowano dawkę 5 kg Humacu Natur AFM na tonę paszy.

Liczba zwierząt w hodowli ( szt. )

278

297

 

kontrola

próba

Średnia waga ( w  kg )

6,05

5,90

Końcowa waga ( w kg )

23,72

27,84

Średni przyrost ( w kg )

17,67

21,94

Różnica ( w kg )

4,27

Średnie przyrosty dzienne (w g)

393

488

Spożycie paszy( w kg/kg żywca)

2,17

1,81

Śmiertelność ( szt./% )

9/3,24%

5/1,68%

Po zakończeniu hodowli stwierdzono, iż karmienie warchlaków z dodatkiem Humac Natur AFM :

 • obniża śmiertelność o blisko połowę;

 • znacznie podnosi dzienny przyrost – o 24%;

 • zmniejsza spożycie paszy na kg przyrostu o 16,90%.

Skarmianie macior

Osadkowski S.A. Skarmiano 4 grupy technologiczne macior po 130 sztuk każda. Okres hodowli 10.12.2012-18.01.2013. Stosowano 5kg Humac Natur AFM na tonę paszy.

Stwierdzono:

 • Mniejszą ilość zaparć i bezmleczności poporodowej niż w grupach kontrolnych.

 • Maciory chętniej pobierały paszę po oproszeniu, co z kolei przełożyło się na mleczność i lepsze wagi odsadzeniowe prosiąt.

 • Prosięta były podczas odsadzenia znacznie cięższe. Przed zastosowaniem preparatu  Humac Natur AFM  średnia waga odsadzeniowa była na poziomie 7,7-7,9 kg. Po zastosowaniu preparatu  prosięta odsadzane miały 3-01-2013- 8,25 kg, 17-01-2013- 8,00 kg, 24-01-2013- 8,1 kg , 31-01-2013- 8,08 kg.

 • Ogólną poprawę odporności objawiającą się mniejszą liczbą biegunek i kulawizn na tle streptococa.

Drób

Podobnie, jak u innych gatunków zwierząt również u drobiu kwasy huminowe przyspieszają całkowity metabolizm komórki, wspomagają oddychanie komórek i wytwarzanie energii, co stymuluje organizm do zwiększonego przyjmowania karmy, wykluczenia większej ilości kwasów trawiennych, poprawy odporności i ogólnego stanu zdrowia. Wynikiem jest przyspieszony wzrost, większa produkcja i lepsza odporność na choroby.

W produkcji zwierzęcej i przy produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego kwasy huminowe wykazują w szczególności poniższe pozytywne działania:

 • zwiększenie dziennych przyrostów (średnio o 8%), zmniejszenie zużycia paszy na kg przyrostu (o 7%),

 • zmniejszenie śmiertelności szczególnie u kurcząt, ale i u dorosłych osobników (średnio o 50%),

 • zwiększenie nieśności u niosek (średnio o 4%)

 • poprawę jednorodności stada

 • poprawienie upierzenia

 • zmniejszenie wydatków na antybiotyki i inne lekarstwa

 • wyraźne ograniczenie zapachu odchodów

Z powyższego przeglądu wynika, że kwasy huminowe zapewniają dobry stan zdrowia zwierząt, a tym samym zwiększoną produktywność i rentowność hodowli.

Okazuje się, że ilość kwasów huminowych mniejsza od 0,3% nie ma jednoznacznie pozytywnego działania Dawki wyższe od 1% mają już widoczny skutek w postaci ograniczenia wzrostu i produkcji, ale nie stanu zdrowia. Dlatego są one stosowane przy leczeniu chorób, szczególnie układu pokarmowego. Dawki lecznicze są dwukrotnością dawek zapobiegawczych. Ze względu na bardzo małą toksyczność nie trzeba obawiać się przedawkowania, ponieważ nawet 100-krotne przekroczenie dziennej dawki nie powoduje zatrucia.

Z ekonomicznego i produkcyjnego punktu widzenia, jako najskuteczniejsza jawi się aplikacja do mieszanek karmy 0,3 – 0,6% preparatu huminowego. Wyniki eksperymentów na kurczętach potwierdziły, że najlepsze wyniki osiąga się przez aplikację od 1 dnia życia do końca tuczu. W naszych warunkach potwierdzają to prace Demeterovej i kol. z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej, Košice.

U wielu gatunków zwierząt wykazano, że kwasy huminowe korzystnie wpływają na rozwój użytecznej mikroflory razem z probiotykami przy czym niszczą szkodliwe mikroorganizmy. Zostało to udowodnione w naszych warunkach na brojlerach (Demeterová

i kol., 2008). Eksperymenty, w których była badana przyswajalność karmy wykazały, że podawanie substancji huminowych zwiększa wykorzystanie związków azotowych i energii paszy przez brojlery. Również u drobiu potwierdziło się że kwasy huminowe poprawiają wskaźniki immunologiczne (Demeterová i kol., 2008).

U niosek można przez aplikację kwasów huminowych osiągnąć zwiększenie produkcji jaj, lepszą wykluwalność, przy czym ciężar jaj lekko wzrasta, a grubość i wytrzymałość skorupy nie zmienia się Zwiększona produkcja jaj jest wynikiem przedłużenia krzywej nieśności, co stanowi odbicie lepszego stanu zdrowia niosek. Poprawa nieśności została również potwierdzona dla kaczek i gęsi. W wielu badaniach opisuje się lepsze upierzenie (kurczęta, kaczki, bażanty). Ważne jest to szczególnie u ptactwa wodnego z punktu widzenia wytwarzania pierza, jak i u ptaków, od których wymagana jest dobra lotność, na przykład bażantów i gołębi pocztowych albo zwierząt hodowlanych przy prezentacjach na wystawach.

Pozytywne działanie kwasów huminowych można wytłumaczyć i tym, że ingerują one do regulacji przyjmowania substancji mineralnych – mikro- i makroelementów. Jeżeli w organizmie jest ich nadmiar, wiążą je z sobą, a jeżeli niedomiar, dodają je do organizmu.

Zastosowanie kwasów huminowych w hodowli drobiu ma swoje uzasadnienie, ponieważ ogranicza choroby i śmiertelność, zwiększa parametry produkcyjne, zmniejsza koszty produkcji, a tym samym poprawia całkowitą rentowność. W hodowlach o niskiej rentowności na granicy egzystencji mogą się one stać liną ratunkową. Niemożliwe do pominięcia jest i to, ze mięso i jaja zawierają mniej substancji toksycznych (metale ciężkie, pestycydy, itp.) i dzięki temu dla ludzi są zdrowszymi artykułami spożywczymi. Osiągane jest upierzenie o wyższej jakości, co może wpływać na wyniki i przyznawanie nagród na wystawach.

Hodowla kurcząt na brojlery, Słowacja

Bez leczniczego i zapobiegawczego stosowania antybiotyków.

Hodowla w 4 halach na 20 000 kurcząt w nowej technologii. Hodowca stosuje jako karmę sypkie mieszanki własnej produkcji. Do BR1 dodaje probiotyczny preparat PROPOUL w ilości 1kg na tonę karmy, a do BR1 i BR2 dodaje HUMAC Natur AFM w ilości 5 kg na tonę karmy. Do profilaktyki i leczenia ewentualnych problemów zdrowotnych korzysta z roślinnych preparatów (Carnifarn, Citroenzymix, Nefrovet, Silivet), witamin i dodatków mineralnych zgodnie z aktualnymi potrzebami i stanem zwierząt. W partiach, w których był podawany preparat HUMAC Natur AFM istniała tylko minimalna potrzeba stosowania innych preparatów.

Tabela 1: porównanie 5 cykli hodowli brojlerów w roku 2010, kiedy nie stosowano probiotyków i Humac Natur AFM, ROSS 308, czas tuczu 40 dni

Cykl

Średnia liczba kurcząt w hali

Średnia śmiertelność %

Średnie wykorzystanie karmy

2.

18 300

8,1

1,92

3.

20 500

4,5

1,96

4.

18 100

5,6

1,90

5.

19 000

5,1

1,91

6.

20 300

6,1

1,99

 

Tabela 2: porównanie 3 cykli hodowli brojlerów w roku 2012

Podawano probiotyk Propoul 1 kg na tonę mieszanki karmy do BR1 Humac Natur AFM 5 kg na tonę mieszanki karmy do BR1, BR2 ROSS 308, czas tuczu 40 dni.

Cykl

Średnia liczba kurcząt w hali

Średnia śmiertelność %

Średnie wykorzystanie karmy

3.

15 100

4,05

1,85

4.

17 300

4,10

1,80

5.

20 100

2,55

1,83

W hodowli uzyskiwane są doskonałe wyniki: śmiertelność około 4%, dobre wykorzystanie karmy około 1,83, minimalne odrzuty przy uboju, dobra jakość mięsa. Hodowca wybudował własną ubojnię, ponieważ przy dobrej jakości mięsa kurcząt, bez pozostałości obcych substancji od tego hodowcy towar kupuje coraz więcej odbiorców. Podczas jednego roku hodowlę udało się ustawić tak, aby osiągnęła perfekcyjny wynik gospodarczy, a jakość produktów przekroczyła przeciętny poziom. Hodowla osiągnęła swój cel – hodowanie zdrowych kur bez zastosowania antybiotyków.

Zobacz produkt HUMAC Natur AFM

Zobacz część 2 (psy, króliki, owce, przepiórka)

źródło: http://mirpol.biz/